Banner ARAGATNAŞYK

ARAGATNAŞYK

Durmuş aragatnaşyga mätäç, biz tor jemgyýetinde ýaşaýarys

Dünýäniň köp ýurtlaryna günebakar önümleriniň satuwy

Bilen

Güneşli, dünýä bilen aragatnaşyk saklaýarys

Banner REFRAKSIYASY

GÖRNÜŞ

Aýdylyşy ýaly, azajyk suw gün şöhlesini görkezerdi.Güneşliönümler dünýädäki maşgalalara, jemgyýetçilik desgalaryna girdi.

Qualityokary hilli önümlerde

Güneşli, ýokary hilli durmuşyňyzy görkezýär

Iş ugurlary

Öňdebaryjy tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy, enjamlary yzygiderli kämilleşdirmek, prosesi tamamlamak we ýokary berk gözegçilik mehanizmini ösdürmek üçin ISO hil dolandyryş dolandyryş ulgamy, CE, ROSH we beýleki halkara şahadatnamalaryna ýetdi

abuna ýazylyň

Iş ugurlary

Öňdebaryjy tehnologiýanyň ornaşdyrylmagy, enjamlary yzygiderli kämilleşdirmek, prosesi tamamlamak we ýokary berk gözegçilik mehanizmini ösdürmek üçin ISO hil dolandyryş dolandyryş ulgamy, CE, ROSH we beýleki halkara şahadatnamalaryna ýetdi

Cataloghli katalogy görüň

Ulgam çözgüdi

 • jiejue_03
  Öňki ujy basyşy azaldýan klapan we süzgüç kabul edýär we basyşy peseldýän klapan turbanyň suw bilen çekilmeginiň öňüni almak üçin 3 bar ýa-da ondanam az howpsuzlyk basyşyna sazlanýar.
  s_ico_08
  Garyşyk suw nasosy bada-bat işe başlanda, aşa basyş we suw çekiç meselesini netijeli ýok edip biler we iň gowusyna ýetmek üçin ikinji derejeli suw üpjünçiligini üpjün edip biler ....
  s_ico_11
  Merkezi ýyladyş, ýokary temperaturaly suw ýyly suw garyş ulgamyna, täsin patentlenen suw temperatura termostat gözegçisi, awtomatiki işleýiş enjamy, takyk ...
  s_ico_10
  s_ico_09
  Süzgüç suwy netijeli arassalap we ýyladyş turbasynyň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler.
  Suw garyş ulgamynyň gizlenen kosmos gurnamasy umumy bezeg giňişligine we diwaryň daşky görnüşine täsir etmeýär we merkezi ýyladyş üçin ulanylýar ...
  s_ico_12

  Merkezi ýylylyk çözgüdi

 • Bieshu
  Gyşda ýer çeşmesiniň ýylylyk nasosyny ýylylyk çeşmesi hökmünde ulanyp, ýerasty suwlary we ýylylyk nasos öý eýesini ýylatmakdan gowy peýdalanyň.
  s_ico_01
  Temperatura we iş wagty garaşsyz, merkezleşdirilen gözegçilik, netijeli dolandyryş, talap edilýän dürli ýyladyş talaplaryny kanagatlandyrmak we çözmek ...
  s_ico_02
  Ulgam dizaýnynyň umumy düşünjesi, iň täze tehnologiýany sanjym etmek bilen ýokary netijelilik, ýokary takyklyk, ýokary howpsuzlyk, ýokary durnukly tehniki baglanyşyk ...
  s_ico_03
  Has gowy energiýa durnuklylygy, uglerod we daşky gurşawy goramak, energiýanyň 20% -ini tygşytlamak we energiýa dolandyryş netijeliligini netijeli ýokarlandyrmak, şeýlelik bilen energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak ...
  s_ico_04

  Iýerarhikanyň ýerasty ýyladyş ulgamynda ulgam
  Villa bilen kwartiranyň arasynda bölekleýin basyş

 • jiejue_02
  Esasy bölüm we goşmaça enjamlar göni binanyň poluna ýa-da ýokarsyna ýerleşdirilip bilner.Turbageçirijiniň hemmesi ýapyk aýlawly suw ...
  s_ico_05
  20 ýyllyk bazardan peýdalanmak şaýady, ygtybarly we ygtybarly, häzirki bazar maşgalasynda iň tygşytly ..
  s_ico_07
  Durmuşda gyzgyn suw, ýagny yssy.
  s_ico_06

  Jaýyň görnüşi Diwar asýan peçleri ýylatmak çözgüdi ulgamy

Habar maglumatlary